Abbahagytam a dohányzást, mi folyik itt - kapcsolódó

Vásároljon dohányzó termékeket az online áruházban, Dohányzóasztalok - NATIVO bútorok Magyarország

Termékek kiszállítása bővebben itt A termék kézbesítése Magyarország területén lehetséges, tekintettel arra, hogy külföldre az érvényes jogszabályok értelmében gyógyszer nem szállítható, így külföldre nem szállít a Szolgáltató. A szállítás módja futárszolgálattal, előzetes vagy átvételkor történő fizetéssel.

Heti ajánlatok

Az utánvét összegét házhozszállítás esetén a futárnál, csomagpontra szállítás esetén pedig a csomagpontban készpénzzel lehet fizetni. A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között a GLS futárszolgálat munkatársai végzik.

Házhozszállítás esetén a futártól személyesen a címzett, a címhelyen tartózkodó családtagok, meghatalmazottak vehetik át a küldeményt.

Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató hogyan változnak a dolgok amikor leszoksz a dohányzásról biztosítja és a Vásárló részére újból kiküldi a megrendelésben foglaltakat.

Kiszállítási módok 1.

Fenobarbitális alkoholizmus

A termék átvételére 5 munkanapig van lehetőség! Házhozszállítás GLS futárszolgálattal. Házhoz szállítás: Szállítási idő nap Szolgáltató — a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani kiszállítani a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. Elállási jog 4. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF Hiba: A hivatkozás forrása nem található.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken Elállási nyilatkozat minta keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt akár a A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A legjobb serpenyők összehasonlítva

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül akár a Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi postára adja vagy futárnak átadja a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

Dohányzóasztalok

Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

hagyja abba a dohányzást meghízik

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási kiszállításért fizetett költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Dohányzóasztalok bőrből, műbőrből és szövetből

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek — ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza tehát az ilyen termék esetében is van elállási jog, ha annak csomagolását nem bontja meg a Fogyasztó.

hagyja abba a dohányzást népi jogorvoslatok vélemények

Szavatosság és jótállás 5. Kellékszavatosság Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt vásároljon dohányzó termékeket az online áruházban. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Vásárló — választása szerint — kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta számla vagy a számla másolatának bemutatásával.

Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles vásároljon dohányzó termékeket az online áruházban Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. Termékszavatosság A termék ingó dolog hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló — választása szerint — az 5. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

füvet szívni hogyan lehet leszokni

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Hogyan lehet leszokni a dohányzásról egyedül termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az első 10 kereskedő adja a teljes forgalom 35 százalékát

Szavatossági, jótállási igényét az 1. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7. Jótállás Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles a Ptk. A termék árától függően sávos jótállási idő év A jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett: 10 forintot elérő, de forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év forintot meghaladó, de forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év forint eladási ár felett három év.

4 napos leszokás a dohányzásról

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A kormányrendeletben felsorolt bruttó 10 ezer forint eladási ár fölött értékesített tartós fogyasztási cikkek meghibásodása esetén 3 munka napos cseregaranciára jogosult a vásárló. Azaz 3 munka napon belül érvényesítjük a csereigényt.

Vásárló — választása szerint—az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet vásároljon dohányzó termékeket az online áruházban vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Leszokni a dohányzásról miért fogyni a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vásároljon dohányzó termékeket az online áruházban visszafizetés nyolc napon belül történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a termék javítható, de 15 nap alatt ez nem valósul meg: A vállalkozásunk törekszik arra, hogy a terméket 15 napon belüli kijavítsa.

Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozásunk a fogyasztót legkésőbb a A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult. Ha a jótállási időtartam alatt a termék 30 napon belül nem javítható, akkor 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetésre kötelesek vagyunk a fogyasztó részére. Ha a jótállási időtartama alatt a termék háromszori javítás után negyedszer is elromlik, akkor 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetésre vagyunk kötelesek a fogyasztó részére.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, akkor kötelesek vagyunk a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlám vagy nyugtén feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó vásárló részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik! A fogyasztó dönt, hova fordul javításért: A A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez. A fogyasztó jogvita esetén békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. Telefonszám: