Dohányzás és nikotinfüggőség - Így alakul ki a függőség

Leszokni a dohányzásról vagy a barátságról

Tartalom

  leszokni a dohányzásról vagy a barátságról ja leszokott a dohányzásról

  Bővebb ismertető Termékadatok Bolti készlet Vélemények Bővebb ismertető A Kap­cso­la­tok há­ló­já­ban fe­ne­kes­tül fel­for­gat­ja az ed­di­gi el­kép­ze­lé­se­in­ket a kö­zös­sé­gek­ről és kap­cso­la­tok­ról. Új pa­ra­dig­mát állít fel a tár­sa­dal­mi há­ló­za­tok ide­á­in­kat, ér­zel­me­in­ket, egész­sé­gün­ket, szo­ká­sa­in­kat és po­li­ti­kai né­ze­te­in­ket be­fo­lyá­so­ló ere­jé­ről.

  Az egész­sé­gi ál­la­pot be­fo­lyá­so­lá­sá­val kezd­tük.

  leszokni a dohányzásról vagy a barátságról ha leszokik a dohányzás tényeiről

  Fel­is­mer­tük, hogy ha a ba­rá­tunk ba­rát­ja meg­hí­zik, mi is meg­hí­zunk, és ha a ba­rá­tunk ba­rát­ja le­szo­kik a do­hány­zás­ról, mi is le­szo­kunk, sőt, azt is meg­ál­la­pí­tot­tuk, hogy ha a ba­rá­tunk ba­rát­ja bol­dog, akkor mi is bol­do­gok va­gyunk.

  Azt ta­lál­tuk, hogy a bol­dog em­be­rek haj­la­mo­sak saját tár­sa­dal­mi há­ló­za­tuk kö­zép­pont­já­ba ke­rül­ni, és más bol­dog em­be­rek nagy cso­port­ja­i­hoz csat­la­koz­ni.

  leszokni a dohányzásról vagy a barátságról hogyan lehet leszokni a dohányzásról az első naptól kezdve

  Rö­vi­den: va­ló­já­ban a bol­dog­ság nem­csak sze­mé­lyes, hanem tár­sas él­mény is. Az ér­zel­mek kol­lek­tív je­len­sé­gek. Ch­ris­ta­kis orvos és szo­cio­ló­gus, a Har­vard Egye­tem pro­fesszo­ra.

  James H. Fow­ler po­li­to­ló­gus, a Ka­li­for­ni­ai Egye­tem pro­fesszo­ra.

  leszokni a dohányzásról vagy a barátságról hagyja abba a dohányzást mint veszélyes

  A ma­gyar ki­adás az Edi­ti­on 2.